Зигзаг
Логотип сайта Пика    ЕМІНАК / EMINAK 
Науковий щоквартальник / Scientific Quarterly Journal  
  Головна
Письмо Написати листа
Зигзаг

Головна/Main

Кирило Горбенко
Олександр Тригуб
Шановні колеги!

Науково-дослідний центр «Лукомор’є» Інституту археології НАН України у 2007 році започаткував журнал «ЕМІНАК».

Метою нашого журналу є залучення до співпраці та привернення уваги спеціалістів - істориків, філософів, соціологів, політологів; політичних діячів, представників зацікавлених організацій до конструктивного діалогу з актуальних проблем історичної науки, краєзнавства та демографії. Обмін думками представників різних наукових шкіл, розгляд історичних процесів у контексті геополітики, соціокультурної динаміки дозволять виробити загальні підходи у наукових дослідженнях.

У виданні, насамперед, публікуються роботи науковців, викладачів, аспірантів і студентів українських наукових та освітніх установ з питань історії, археології, етнології та краєзнавства, перш за все, Миколаївщини. У номерах знаходять своє місце також праці, присвячені проблемам методики та методології історичної науки, джерелознавства та історіографії. Окремі випуски присвячені конкретним розробкам науковців Миколаївщини.

Номери журналу «Емінак» по можливості видаються щоквартально. Загальна структура номеру складається з декількох основних розділів: 1. Археологія; 2. Історія України, 3. Всесвітня історія, 4. Історіографія та джерелознавство, 5. Краєзнавство тощо. В окремих випадках (наприклад тематичне видання, матеріали міжнародних і всеукраїнських конференцій тощо) структура номеру може бути змінена.

Ми будемо раді бачити у номерах журналу наших колег з інших організацій та установ, відомих у науковому колі ґрунтовними дослідженнями та публікаціями, докторів та кандидатів наук, а також молодих фахівців, які тільки починають свій шлях. У цілому ми сподіваємось, матеріали нашого журналу будуть корисними при подальшому вивченні історії нашого краю. Випуск розраховано на істориків, археологів, етнологів, краєзнавців і всіх тих, хто цікавиться історичною проблематикою.


Кирило Горбенко,
директор НДЦ "Лукомор'є"
Олександр Тригуб,
головний редактор журналу,
доктор історичних наук, професор


* * *

Dear Colleagues,
The journal "EMINAK" was founded by The Science Research Center "Lukomoriye" of Institute of Archaeology NAS of Ukraine in 2007.

The purpose of our journal is to enlist to cooperate and to draw attention of experts - historians, philosophers, sociologists, political scientists, policy makers, the representatives of the interested organizations to engage in constructive dialogue on actual problems of historical science, local history and demographics. Exchange of opinions of the representatives of different scientific schools, consideration of historical processes in the context of geopolitical, social and cultural dynamics will enable to develop common approaches in research.

The publication, first of all, publishes are works of scientists, teachers and students of Ukrainian scientific and educational institutions on the history, archeology, ethnography and local history primarily of Mykolayiv region. The numbers of journal to publishes  the works on the problems of methods and methodology of the historical science, research of sources and historiography. Individual issues are focus on the specific scientific alaborations of Mykolayiv region.

The Issues of "Eminak" to published quarterly as far as possible. The general structure of number to consists of several main sections: 1.Archaeology; 2.History of Ukraine; 3.World History; 4.Historiography and Source Studies; 5.Local history, etc. In some cases (eg thematic editions, materials of Ukrainian  and International conferences, etc.), the structure of numbers can be changed.

In the journal we will be glad to see of our colleagues from other organizations and institutions, known in scientific circles their studies and publications, doctors and candidates of sciences, and also young specialists, who are just starting your the way in the science. In general, we hope, are materials of our journal will be helpful in the further study of the history of our region. Issues is intended for historians, archaeologists, anthropologists, ethnographers and all those interested in the historical issues.
Kyril Gorbenko,
Director of SRC "Lukomoriye"

Olexander Trygub,
Editor in Chief, Doctor of History, Professor
Новини/News
Авторам/
For Authors

Архів/Archive
Контакти/
Contacts

Разделитель
Зверь
РазделительEBSCO


 

 
Пика-вниз

Зигзаг
Головна   Новини   Авторам   Архів   Контакти

Зигзаг
© 2017 р. ЕМІНАК
Останнє оновлення 12.07.2017 р.